Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6250
Title: Vận dụng mô hình DOCS của DENISON trong đánh giá văn hóa doanh nghiệp ở một số doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội
Authors: Trần, Thị Hoàng Hà
Keywords: Văn hóa doanh nghiệp
Mô hình Denison
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 116 .- Tr.23-29
Abstract: Văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Các nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp đã chỉ rõ mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp với kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhận thức đúng đắn về vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Do vậy, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trọng điểm để phát triển văn hóa doanh nghiệp. Nhưng ở mỗi thời điểm, văn hóa doanh nghiệp đã đạt được sự phát triển như thế nào, các hoạt động cần tiếp tục triển khai nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp lại chưa thực sự rõ ràng, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6250
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.