Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62518
Title: Thúc đẩy tài chính toàn diện để giảm nghèo tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Khánh Li
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Thúc đẩy tài chính toàn diện
Để giảm nghèo tại Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 12 .- Tr.10-15
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; tổng quan nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận;. kết luận và khuyến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62518
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.