Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6253
Title: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội
Authors: Đàm, Bích Hà
Keywords: Doanh nghiệp thương mại
Hệ thống thông tin kế toán
Yếu tố ảnh hưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 116 .- Tr.30-40
Abstract: Tổ chức, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố cả từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán là một trong những nghiên cứu rất phổ biến trong số các nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán hiện nay. Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong một số doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản về tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại, những nhận định khái quát về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội (gọi tắt là các doanh nghiệp thương mại Hà Nội), về tổ chức hệ thống hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại Hà Nội, bài báo chọn lọc, xác lập các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại Hà Nội, tiến hành phân tích đánh giá thực trạng từ các doanh nghiệp thương mại Hà Nội thời gian qua thông qua mô hình hồi quy, giúp doanh nghiệp thương mại Hà Nội có căn cứ để tổ chức, xây dựng hệ thống thông tin kế toán nói riêng, hệ thống thông tin nói chung, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6253
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.