Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6257
Title: Hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa quy mô nông hộ tại Vùng Đồng bằng Sông Hồng
Authors: Hoàng, Vũ Quang
Tạ, Văn Tưởng
Keywords: Bò sữa
Hiệu quả kinh tế
Chi phí sản xuất
Thu nhập
Quy mô sản xuất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.65-68
Abstract: Bài viết nghiên cứu về hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa năm 2015 dựa trên khảo sát 152 hộ chăn nuôi đại diện cho các hộ quy mô nhỏ, trung bình và lớn tại TP. Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả chỉ ra rằng, chi phí sản xuất sữa tươi của hộ quy mô nhỏ cao hơn hộ trung bình và hộ lớn. Khi tăng số lượng bò sữa sẽ làm giảm các loại chi phí thức ăn, lao động, năng lượng, khấu hao chuồng trại, máy móc, dẫn đến chi phí sản xuất giảm. Từ đó, bài báo đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa quy mô nông hộ tại vùng Đồng bằng sông Hồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6257
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_300.22 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.