Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62587
Title: Sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các vợ chồng trong 5 năm đầu chung sống và một số yếu tố ảnh hưởng
Authors: Lưu, Thị Lịch
Keywords: Hài lòng
Hôn nhân,
Vợ chồng
Yếu tố ảnh hưởng
Mô hình chung sống
Thời gian chung sống
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 01 .- Tr.65-77
Abstract: Bài viết: Đặt vấn đề; cơ sở lí luận nghiên cứu sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân và một số yếu tố ảnh hưởng; thực trạng sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các vợ chồng trong 5 năm đầu chung sống; kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62587
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.