Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6259
Title: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ giáo dục của các trường mầm non và phổ thông ngoài công lập dựa trên đánh giá của phụ huynh
Authors: Nguyễn, Văn Khoa
Phạm, Thị Huyền
Keywords: Chất lượng dịch vụ giáo dục
Ngoài công lập
Mầm non
Phổ thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 116 .- Tr.53-64
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đo lường đánh giá của phụ huynh học sinh về thực trạng chất lượng dịch vụ giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng dịch vụ giáo dục của các cơ sở giáo dục dưới quan điểm của phụ huynh có thể được đo lường thông qua các yếu tố hợp thành dịch vụ giáo dục của nhà trường như chương trình và phương pháp giáo dục, đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ khác. Trong đó, chất lượng dịch vụ giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập được các phụ huynh đánh giá khá tốt, đặc biệt là cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ. Nghiên cứu cũng chỉ ra, có sự khác biệt giữa các nhóm phụ huynh ở các địa phương khác nhau, có con học ở các cấp độ khác nhau và ở các cơ sở giáo dục khác nhau. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục của các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6259
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.