Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62603
Title: Hoa Kỳ, Anh và Bắc Mỹ thuộc Anh từ Hòa Bình đến chiến tranh: Lịch sử cuộc chiến tranh 1812
Authors: Nguyễn, Văn Sang
Nguyễn, Thị Kim Tiến
Keywords: Chiến tranh
Anh
Hoa Kỳ
Cưỡng bách tòng quân
Canada
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.46-56
Abstract: Bài viết phân tích quan hệ giữa Hoa Kỳ, Anh và Bắc Mỹ thuộc Anh trong cuộc chiến tranh từ 1812 đến 1814. Nghiên cứu này dựa trên nguồn tư liệu gốc là các thư tín, văn bản ngoại giao, đạo luật, hiệp ước giữa hai nước trong thời gian diễn ra cuộc chiến và các chuyên khảo khác. Bài báo tập trung vào ba vấn đề cơ bản: nguyên nhân Hoa Kỳ, Anh, Bắc Mỹ thuộc Anh từ hòa bình đi đến chiến tranh năm 1812; tiến trình cơ bản của cuộc chiến tranh; quá trình thiết lập hòa bình và hệ quả lịch sử từ cuộc chiến đối với các bên. Nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ lịch sử cuộc chiến tranh 1812 và quan hệ Anh – Mỹ từ sau chiến tranh giành độc lập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62603
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.