Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62606
Title: Nội dung chính và một số đặc điểm của hiệp định EVFTA và EVIPA
Authors: Hoa, Hữu Cường
Đinh, Mạnh Tuấn
Keywords: EVFTE
EVIPA
Thương mại
Đầu tư
Việt Nam
EU
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 07 .- Tr.77-82
Abstract: Ngày 30/06/2019, Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) đã được EU và Việt Nam ký kết tại Hà Nội. Đây là những hiệp định thương mại đầu tư thế hệ mới đầu tiên mà EU đạt được với một số nước thu nhập trung bình, bao gồm nhiều nội dung liên quan tới thương mại và đầu tư, với nhiều đặc điểm khác với các hiệp định mà hai bên ký kết trước đó. Bài viết tóm lược những nội dung và phân tích một số đặc điểm chính của hai hiệp định EVFTA và EVIPA.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62606
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
776.65 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.