Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6261
Title: Nghiên cứu về cách thức tuyển dụng chuyên gia nước ngoài ở chi nhánh các công ty đa quốc gia của Nhật Bản tại Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Bích Hải
Keywords: Chuyên gia nước ngoài
Công ty đa quốc gia (ĐQG)
Quản trị nhân sự
Tuyển dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 116 .- Tr.65-72
Abstract: Tuyển dụng nhân sự người nước ngoài làm việc tại các chi nhánh nước ngoài là một trong những hoạt động quản trị nhân sự quan trọng của các công ty đa quốc gia. Bài báo này nghiên cứu cách thức tuyển dụng chuyên gia người nước ngoài ở chi nhánh các công ty đa quốc gia của Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Bài báo sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu, thực hiện với 12 quản lý hành chính – nhân sự đang làm việc cho chi nhánh các công ty đa quốc gia của Nhật tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cách thức tuyển dụng chuyên gia nước ngoài chủ yếu ở các công ty của Nhật là theo phương thức vị chủng (ethnocentric) trong giai đoạn đầu mới hoạt động tại Việt Nam và có xu hướng kết hợp với phương thức đa tâm (polycentric) và phương thức tuyển dụng theo khu vực (regiocentric) khi hoạt động của các chi nhánh tại Việt Nam đã đi vào ổn định.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6261
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.