Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62617
Title: 10 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 165
Authors: Bùi, Thị Oanh
Keywords: Đào tạo
Bồi dưỡng
Cán bộ
Đề án 165
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.12-15
Abstract: Thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, ngày 27-06-2008 Bộ Chính trị (khóa X) ra Thông báo số 165-TB/TW thông báo Kết luận về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý (LĐQL) ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là Đề án 165). Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, Đề án đã bám sát yêu cầu, mục tiêu, đối tượng, nội dung, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định sự quan tâm và quyết định đúng đắn của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng CBLĐQL.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62617
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.