Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62619
Title: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Cần Thơ
Authors: Mai, Thanh Dân
Keywords: Bồi dưỡng
Cán bộ
Cần Thơ
Công tác
Đào tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.19-22
Abstract: Quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17-02-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước”, Đảng bộ Thành phố Cần Thơ luôn coi trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xem đây là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62619
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.