Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62620
Title: Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Thủ Đô
Authors: Hà, Thị Bích Thủy
Keywords: Cách mạng
Giáo dục
Lý tưởng
Thanh niên
Thủ đô
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09. - Tr.25-28
Abstract: Thành đoàn Hà Nội hiện có 114 cơ sở đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc với tổng số 708.160 đoàn viên. Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, trong những năm qua, Thành đoàn Hà Nội luôn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, góp phần vun đắp các thế hệ thanh niên Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức và trình độ cao; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chủ động chuẩn bị hành trang để lập thân, lập nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62620
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.