Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62624
Title: Hà Nội đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý
Authors: Vũ, Đức Bảo
Keywords: Bồi dưỡng
Cán bộ lãnh đạo, quản lý
Công tác
Đào tạo
Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.39-42
Abstract: Trong những năm qua, công tác tạo nguồn cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Hà Nội đã được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Thủ đô không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62624
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
841.33 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.