Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6262
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, cơ sở TP. Hồ Chí Minh
Authors: Hồ, Trần Quốc Hải
Lương, Quang Long
Hồ, Anh Thư
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Giá trị cảm nhận
Chất lượng đào tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.74-78
Abstract: Bài viết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, lấy mẫu thuận tiện với 349 mẫu khảo sát, tác giả đã tìm ra 06 yếu tố tác động chính là: đội ngũ Giảng viên; chương trình đào tạo; sự tin cậy; phương tiện hữu hình; sự đáp ứng; yếu tố môi trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6262
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_342.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.