Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6262
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, cơ sở TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Hồ, Trần Quốc Hải
Lương, Quang Long
Hồ, Anh Thư
Từ khoá: Yếu tố ảnh hưởng
Giá trị cảm nhận
Chất lượng đào tạo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.74-78
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội, cơ sở TP. Hồ Chí Minh. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, lấy mẫu thuận tiện với 349 mẫu khảo sát, tác giả đã tìm ra 06 yếu tố tác động chính là: đội ngũ Giảng viên; chương trình đào tạo; sự tin cậy; phương tiện hữu hình; sự đáp ứng; yếu tố môi trường.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6262
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_342.38 kBAdobe PDFXem
Your IP: 44.192.15.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.