Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62634
Title: Hủy thể tính - bản năng chết trong tác phẩm Lại chơi với lửa của Linda Lê
Authors: Cotikai, Sity Maria
Keywords: Linda Lê
Lại chơi với lửa
Văn học di dân
Phân tâm học
Bản năng chết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 08 .- Tr.101-108
Abstract: Linda Lê là một trong những nhà văn gốc Việt nổi bật nhất trong dàng văn học di dân của Pháp. Các tác phẩm của bà cho thấy tính phức hợp và da dạng trong cách thể hiện lẫn ý tưởng. Trong bài viết này, chúng tôi mong muốn đưa ra một hướng tiếp cận văn bản sáng tác văn học của Linda Lê thông qua dẫn giải của học thuyết Phân tâm học. Dựa trên khái niệm “bản năng chết” của Sigmund Freud, phân tích của chúng tôi sẽ đi vào khám phá những phương diện mang tính chất hấy diệt và khuynh hướng đi đến cái chết trong sáng tạo của Linda Lê.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62634
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.