Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62642
Title: Tác động của chia sẻ tri thức đến hiệu quả làm việc của công chức tỉnh Tiền Giang
Authors: Hà, Văn Đông
Keywords: Tri thức
Hiệu quả
Công nghệ
Công chức
Văn hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.24-27
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm xác định các nhân tố tác động đến chia sẻ tri thức và ảnh hưởng của chia sẻ tri thức đến hiệu quả làm việc của công chức tỉnh Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố, gồm: Công nghệ thông tin, Văn hóa học tập của tổ chức, Hỗ trợ từ lãnh đạo cấp cao có tác động đến chia sẽ tri thức. Trong đó, nhân tố Công nghệ thông tin có tác động mạnh nhất đến chia sẻ tri thức. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, chia sẻ tri thức có tác động đến hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức tỉnh Tiền Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62642
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.