Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62644
Title: Các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán của các DNNVV trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Authors: Tạ, Duy Khánh
Keywords: Kế toán
Công tác kế toán
DNNVV
Tư vấn thiết kế xây dựng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.32-35
Abstract: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng nhằm phân tích các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Kết quả nghiên cứu cho thấy. có 6 nhân tổ ảnh hưởng đến công tác kế toán của các doanh nghiệp này, đó là: Các quy định và hướng dẫn pháp lý về kế toán; Việc ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp; Thủ tục kiểm soát nội hộ; Đặc điểm ngành; Nguồn nhân lực bộ phận kế toán; Mức độ quan tâm đến công tác kế toán của chủ doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62644
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.