Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62646
Title: Một số nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lê, Minh Sơn
Bùi, Kiều Anh
Keywords: Đồng bằng sông Cửu Long
Tăng trưởng kinh tế
GRDP bình quân đầu người
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.41-46
Abstract: Bài viết sử dụng cơ sở dữ liệu của 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng hằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2010-2016 để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng GRDP hình quân đầu người với mức tỷ lệ vốn đầu tư, FDI, chi tiêu công so với CRDP; dân số và vốn lao động; kết cấu hạ tầng và cơ cấu không gian. Kết quả cho thấy, ở tầm ngắn hạn, các nhân tố tác động tới tăng trưởng GRDP bình quân đầu người của các tỉnh vùng ĐBSCL về cơ bản tương thích với khá nhiều các nghiên cứu đã công bố khác, nhưng cũng có những điểm khác biệt nhất định. Bài viết cũng nêu một số gợi ý chính sách từ việc phân tích tác động của nhân tố nêu trên đối với tăng trưởng GRDP của Vùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62646
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.