Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62647
Title: Vai trò của phụ nữ dân tộc Tày ở vùng núi Việt Bắc trong các quyết định của hộ
Authors: Nguyễn, Thị Gấm
Đào, Thị Hương
Keywords: Vai trò của phụ nữ dân tộc Tày
Quyết định của hộ
Đóng góp vào thu nhập của hộ vùng núi Việt Bắc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.47-50
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, phụ nữ Tày không chỉ tham gia thực hiện các công việc gia đình, mà còn đóng góp phần lớn vào những công việc chung. Nhiều phụ nữ đã khẳng định được khả năng và vai trò của mình trong các quyết định của hộ, cũng như đóng góp to lớn của họ đối với thu nhập của hộ. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ Tày ở vùng núi Việt Bắc trong quyết định của hộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62647
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.