Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6266
Title: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Văn Đệ
Nguyễn, Ngọc Toàn
Keywords: Đội ngũ giáo viên
Trung học phổ thông
Chuẩn nghề nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.03-05
Abstract: Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện đảo Phú Quốc không ngừng phát triển theo yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này vẫn còn hạn chế. Với ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương, chúng tôi thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng và đưa ra một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6266
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_267.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.