Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62661
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tai Aeon Mali Tân Phú
Authors: Quách, Tố Trinh
Keywords: Sự hài lòng
Khách hàng
Mua sắm
Aeon Mall Tân Phú
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.108-111
Abstract: Bài viết tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại Aeon Mall Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh). Kết quả cho thấy, các nhân tố: Hàng hóa: Thanh toán; Cơ sở vật chất và trưng bày; Giá cả; Nhân viên có mối quan hệ với sự hài lòng của khách hàng. Từ đó, một số gợi ý giải pháp được đề xuất nhằm giúp những nhà quản trị của Aeon Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thông qua việc làm cho khách hàng ngày cà ng hài lòng hơn khi mua sắm tại Aeon Mall Tân Phú.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62661
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.