Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62664
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sống sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Minh Luân
Keywords: Chất lượng sống
Động cơ học tập
Chương trình đào tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.120-123
Abstract: Nghiên cứu này khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến Chất lượng sống sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh dựa trên nền tảng lý thuyết về Chất lượng sống. Dữ liệu được thu thập chính thức từ 319 sinh viên đại học chính quy từ năm thứ nhất đến năm thứ tư với các ngành khác nhau đang học tại Trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố ảnh hưởng thuận chiều đến Chất lượng sống sinh viên gồm: Động cơ học tập, Kiên định, Tâm lý. Đội ngũ giảng viên, Cơ sở vật chất, Hoạt động hỗ trợ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62664
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.