Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62665
Title: Đổi mới tổ chức lãnh thổ vùng địa lý tập trung tiềm năng, lợi thế Lục Ngạn, Bắc Giang sản xuất và kinh doanh vải sớm, vải thiều theo chu trình và vòng đời cluster
Authors: Hoàng, Sỹ Đông
Từ, Quang Phương
Trần, Quang Quyết
Nguyễn, Thị Bích Phương
Keywords: Cụm tương hỗ
Vùng địa lý tập trung tiềm năng
Lợi thế
Đổi mới tổ chức lãnh thổ
Chu trình chuỗi giá trị
Mạng sản xuất và vòng đời cụm tương hỗ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.124-130
Abstract: Theo Michael Porter (2012), “Cụm tương hỗ (cluster) là công cụ hữu hiệu đổi mới tổ chức lãnh thổ vùng’', Trên cơ sở đó, nhóm tác giả trình bầy đổi mới tổ chức lãnh thổ vùng địa lý tiềm năng lợi thế Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh (SX KD) vải sớm, vải thiều theo chu trình chuỗi giá trị, mạng sản xuất (CGT, MSX) và vòng đời cluster. Việc làm này khắc phục hạn chế, thách thức hiện nay, đồng thời, nâng cao cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững phù hợp bối cảnh mới nhiều thách thức, cơ hội đan xen.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62665
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.