Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6267
Title: Phân lập một vài hợp chất từ cao ethyl acetate của loài địa y Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale thu hái tại Thành Phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Authors: Nguyễn, Phúc Đảm
Trần, Công Phước
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt nội dung luận văn: Bột địa y Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale khô (245 g) được chiết soxhlet lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng dần: n-hexane, dichloromethane, ethyl acetate, acetone, methanol để thu được 5 loại cao chiết tương ứng. Từ cao ethyl acetate (cao 3), qua nhiều lần sắc ký cột đã phân lập được 3 hợp chất tinh khiết ký hiệu là ethyl orsellinate (PT10) 15 mg, n-butyl orsellinate (PT16) 8 mg và atranol (PT13) 20 mg. Cấu trúc của 3 hợp chất được xác định dựa trên các phương pháp phổ nghiệm 1H-NMR, 13C-NMR, HSQC, HMBC, MS và so sánh với các tài liệu tham khảo.
Description: 47tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6267
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.