Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/627
Title: Một số bất cập về vận dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014 TT-BTC
Authors: Nguyễn, Đình Chiến
Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Kế toán
Vấn đề bất cập
Thông tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 2.- Tr.37-39
Abstract: Thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm giải quyết những bất cập, vướng mắc của thông tư 244/2009/TT-BTC về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng thông tư này đã phát hiện ra một số bất cập cần được khắc phục trong thời gian tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/627
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_298.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.