Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6273
Title: Khảo sát hàm lượng phosphate, sắt tổng, asen, chì trong nước mặt ở các kênh, rạch lân cận một số khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Authors: Trần, Quang Đệ
Lê, Thị Uyên Phượng
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát hàm lượng phosphate, sắt tổng, asen, chì trong nước mặt ở các kênh, rạch tại một số KCN trên địa bàn TPCT” được thực hiện nhằm khảo sát mức độ ô nhiễm về một số chỉ tiêu trên nhằm đưa ra các kết qủa khách quan và khuyến cáo về chất lượng nước mặt tại đây. Đề tài đã thẩm định phương pháp định lượng P-PO43-, Fe tổng trong một số mẫu nước mặt thu ở các kênh rạch tại một số KCN trên địa bàn TPCT bằng phương pháp quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis và 2 kim loại nặng: As, Pb bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử AAS kết quả đạt được: độ tuyến tính có R > 0,995, giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ), độ lặp lại và có hiệu suất thu hồi, đạt tiêu chuẩn AOAC về yêu cầu phương pháp phòng thí nghiệm năm 2011. Áp dụng phương pháp đã thẩm định để xác định hàm lượng P-PO43-, Fe tổng, Asen và Chì trên 24 mẫu nước mặt thu được ở các kênh rạch tại một số KCN trên địa bàn TPCT và đạt được các kết quả sau: hàm lượng P-PO43-từ 0,03 đến 0,12 mg/L, hàm lượng Fe tổng từ 0,15 đến 0,48 mg/L, hàm lượng As từ KPH đến 0,0125 mg/L, hàm lượng Pb từ 0,0006 đến 0,0091 mg/L. Kết quả cho thấy phần lớn các mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Vào tháng 8, hàm lượng P-PO43- ở các điểm HB1, BL2, ST2 và hàm lượng As ở 2 điểm HB1, HB2 vượt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT nhưng không nhiều. Có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt và mục đích sản xuất nếu được xử lý bằng các phương pháp thích hợp.
Description: 82tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6273
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.