Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62730
Title: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam
Authors: Phạm, Minh Thủy
Phan, Anh Tú
Keywords: Trách nhiệm xã hội
Hiệu quả kinh doanh
Doanh nghiệp xuất khẩu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.30-34
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là xác định mối quan hệ giữa hoại động trách nhiệm xă hội (TXXH) và hiệu quả kinh doanh (HQKD) của doanh nghiệp xuấí khấu (DXXK) tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ 287 DNXK vào năm 2015. ứng dụng lý thuyết Các bên liên quan và phương pháp phân tích hồi quy Tobit. nhóm tác giả đã timg thấy trách nhiệm trong nội bộ tổ chức và trách nhiệm với bên ngoài có tác động tích cực đến HQKD của các DXXK tại Việt Nam. Hàm ý của nghiên cứu nay nhằm giúp cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản trị chiến lược hoạch định tốt chiến lược kinh doanh gắn với TNXH của doanh nghiệp (DN), từ đó giúp nâng cao HQKD.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62730
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
964 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.