Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62739
Title: Chiến lược phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà trên đia bàn tỉnh Bình Phước
Authors: Đoàn, Thanh Hải
Keywords: Ma trận QSPM
Kinh tế trang trại
Trang trại chăn nuôi gà
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.54-57
Abstract: Nghiên cứu thu thập thông tin từ 30 chuyên gia, vận dụng phương pháp phân tích ma trận SWOT và ma trận hoạch định chiến lược có định lượng QSPM để xây dựng và lựa chọn được 4 chiến lược phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Bình Phước là: (1) Chiến lược phát triển khoa học kỹ thuật; (2) Chiến lược đào tạo nguồn nhân Lực; (3) Chiến lược đầu tư theo chiều sâu; và (4) Chiến lược quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Ngoài ra. 4 nhóm giải pháp thực hiện các chiến lược cũng được tác giả đế xuất trong nghiên cứu này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62739
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
877.75 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.