Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62742
Title: Mối quan hệ giữa năng lực quản trị và phát triển bản thân với hiệu quả quản lý của nhân sự phụ trách kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Dương, Thị Hoài Nhung
Lê, Thái Phong
Keywords: Năng lực quản trị và phát triển bản thân
Hiệu quả quản lý
Nhân sự phụ trách kinh doanh
NHTM
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 120 .- Tr.52-69
Abstract: Năng lực quản trị và phát triển bản thân là một trong những năng lực cần thiết của các nhân sự quản lý bởi nó thúc đẩy tính trách nhiệm trong hành động và hành vi của mỗi người. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định những yếu tố cấu phần của năng lực quản trị và phát triển bản thân đối với vị trí nhân sự phụ trách kinh doanh trong các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, từ đó kiểm chứng sự tác động của chúng tới hiệu quả quản lý. Nghiên cứu đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để thu thập và phân tích số liệu với cỡ mẫu 360 NHTM Việt hoạt động tại ba tỉnh thành gồm Hà Nội, Quảng Ninh và Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực quản trị và phát triển bản thân được cấu thành từ 5 năng lực gồm tính liêm chính, đổi mới và sáng tạo, khả năng quản lý căng thẳng, quản lý thời gian và học hỏi không ngừng. Tất cả các năng lực này đều có ảnh hưởng tích cực tới hiệu quả quản lý của nhân sự phụ trách kinh doanh. Với kết quả nghiên cứu trên, bài viết đã đưa ra căn cứ quan trọng cho hoạt động quản trị nhân lực dựa trên năng lực đối với vị trí này trong các NHTM Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62742
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.