Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62744
Title: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hình thành và phát triển trung tâm chế biến – chế tạo thế giới ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thế Công
Hồ, Thị Mai Sương
Keywords: Trung tâm chế tạo – chế biến
Công nghiệp chế biến – chế tạo
Nguồn lao động chất lượng cao
Năng suất lao động chất lượng cao
Năng suất lao động
Lao động có tay nghề
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 120 .- Tr.70-83
Abstract: Nguồn nhân lực chất lượng cao là một bộ phận của nguồn nhân lực nói chung, nhưng là một bộ phận đặc biệt, bao gồm những người có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên đang làm việc trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển bền vững của cộng đồng nói riêng và toàn xã hội nói chung. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, lợi thế so sánh của sự phát triển kinh tế đang chuyển từ yếu tố giàu tài nguyên, nhiều tiền vốn, giá nhân công rẻ sang lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao. Vấn đề đặt ra là đổi mới cơ chế giáo dục đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của Trung tâm chế biến – chế tạo thế giới cho Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích về thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp chế biến – chế tạo của Việt Nam. Đồng thời đánh giá triển vọng phát triển nguồn lao động chất lượng cao ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm phát triển nguồn lao động có trình độ, tay nghề cao giúp Việt Nam trở thành một trong những trung tâm chế biến – chế tạo của thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62744
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.