Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62750
Title: Đo lường và dự báo chi phí sử dụng vốn bình quân trong doanh nghiệp
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Chi phí vốn bình quân
Rủi ro quốc gia
Mức độ rủi ro ngành nghề
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.89-94
Abstract: Nghiên cứu thực hiện đánh giá các mức độ rủi ro như: quốc gia, ngành nghề, doanh nghiệp theo khả năng thanh toán lãi vay... để tiến hành xác định chi phí vốn bình quân trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, áp dụng thực tế tại Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng để dự báo chi phí vốn bình quân tại các mức cơ cấu vốn giả định khác nhau. Cùng với đó, nghiên cứu đề xuất mô hình dự báo chi phí vốn bình quân trong doanh nghiệp trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62750
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.