Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62750
Nhan đề: Đo lường và dự báo chi phí sử dụng vốn bình quân trong doanh nghiệp
Tác giả: Trần, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Chi phí vốn bình quân
Rủi ro quốc gia
Mức độ rủi ro ngành nghề
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.89-94
Tóm tắt: Nghiên cứu thực hiện đánh giá các mức độ rủi ro như: quốc gia, ngành nghề, doanh nghiệp theo khả năng thanh toán lãi vay... để tiến hành xác định chi phí vốn bình quân trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, áp dụng thực tế tại Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng để dự báo chi phí vốn bình quân tại các mức cơ cấu vốn giả định khác nhau. Cùng với đó, nghiên cứu đề xuất mô hình dự báo chi phí vốn bình quân trong doanh nghiệp trong tương lai.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62750
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.