Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62753
Title: Nghiên cứu mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố vĩ mô và cấu trúc vốn các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Vũ, Duy Hào
Trần, Thị Lan Phương
Keywords: Cấu trúc vốn
Doanh nghiệp niêm yết
Nhân tố vĩ mô
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.107-110
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mối quan hệ tương quan giữa các nhân tố vĩ mô và cấu trúc vốn các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2017 dựa trên phân tích kết quả thống kê mô tả và ma trận hiệp phương sai giữa các biến số trong mô hình nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rằng, các nhân tố vĩ mô có tương quan mạnh mẽ đến cấn trúc vốn các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoản Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62753
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
875.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.