Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62800
Title: Quán triệt di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện văn hóa trường Đảng hiện nay
Authors: Hoàng, Phúc Lâm
Keywords: Di chúc Hồ Chí Minh
Xây dựng văn hóa Trường Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.20-24
Abstract: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người mang giá trị cách mạng, khoa học, nhân văn và thực tiễn sâu sắc. Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, những giá trị đó có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mà còn đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa Trường Đảng hiện nay. Để thực hiện được trách nhiệm to lớn của Trường Đảng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nêu gương sáng trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62800
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
826.77 kBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.