Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62800
Nhan đề: Quán triệt di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện văn hóa trường Đảng hiện nay
Tác giả: Hoàng, Phúc Lâm
Từ khoá: Di chúc Hồ Chí Minh
Xây dựng văn hóa Trường Đảng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.20-24
Tóm tắt: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người mang giá trị cách mạng, khoa học, nhân văn và thực tiễn sâu sắc. Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, những giá trị đó có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mà còn đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa Trường Đảng hiện nay. Để thực hiện được trách nhiệm to lớn của Trường Đảng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nêu gương sáng trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62800
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
826.77 kBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.