Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6284
Title: Xác định hàm lượng phenol và các hợp chất organic chloro trong bùn thải công nghiệp bằng phương pháp GC-MS
Authors: Nguyễn, Thị Diệp Chi
Lê, Hoàng Tuấn
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Xác định hàm lượng phenol và các hợp chất organic chloro trong bùn thải công nghiệp bằng phương pháp GC-MS” được thực hiện để đánh giá hiện trạng ô nhiễm trong bùn thải ở Khu công nghiệp Trà Nóc thành phố Cần Thơ, thông qua việc xác định hàm lượng phenol, lindane, chlordane,heptachlor, endrin. Mức độ ô nhiễm của các chất được đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải (QCVN50:2013/BTNMT). Phenol, lindane, chlordane, heptachlor, endrin được phân tích bằng hệ thống máy sắc ký khí (GC) ghép khối phổ (MS). Phương pháp ngâm chiết được sử dụng đối với mẫu bùn thải. Phương pháp được lưa chọn có hiệu suất thu hồi cao (phenol: 91,40%; lindane: 92,04%; heptachlor: 88,98%; chlordane: 90,60%; endrin: 89,07%), giới hạn định lượng (LOD) và giới hạn phát hiện (LOQ) thấp. Kết quả khảo sát hàm lượng phenol, lindane, heptachlor, chlordane, endrin trong 6 mẫu bùn thải cho thấy hàm lượng chất ô nhiễm trong mẫu bùn thải thấp. Tuy nhiên, có một số mẫu có hàm lượng vượt ngưỡng cho phép trong bùn thải theo quy chuẩn QCVN 50:2013/BTNMT. Được thể hiện rõ mẫu 1 nồng độ heptachlor (0,0101 mg/L) và endrin (0,0212 mg/L) vượt quy định; mẫu 4: nồng độ heptachlor (0,0122 mg/L) vượt quy định; mẫu 5: nồng độ heptachlor (0,0127 mg/L) vượt quy định.
Description: 75tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6284
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.84.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.