Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62860
Title: Phân tích các yếu tố tác động đến tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ: Sử dụng cách tiếp cận tiền tệ
Authors: Bùi, Duy Hưng
Keywords: Tỷ giá
Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 266 .- Tr.12-21
Abstract: Bài viết này sử dụng cách tiếp cận tiền tệ (Monetary approaeh to exchange rate-MAER) đối với tỷ giá để phân tích các yếu tố tác động đến việc xác định tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VND/ và đô la Mỹ (USD). Kết quả phân tích cho thấy dù Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý tỷ giá thông qua tỷ giá chính thức (trước năm 2016), tỷ giá trung tâm (từ năm 2016 đến nay), và biên độ giao dịch nhưng về cơ bản có mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá và các biến thuộc cách tiếp cận MAER. Tỷ giá vẫn được xác định phù hợp với các cách tiếp cận tiền tệ khác nhau đối với tỷ giá. Trong đó cung tiền và thu nhập là 2 yếu tố quan trọng có tác động đến tỷ giá giữa VND) và USD.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62860
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.74


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.