Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62879
Title: Tôn giáo của người Chăm ở đàng trong (thế kỷ XVII - XVIII) và chính sách của các Chúa Nguyễn
Authors: Lê, Bá Vương
Keywords: Tôn giáo của người Chăm ở Đàng Trong (thế kỷ XVII - XVIII)
Chính sách của các Chúa Nguyễn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 06 .- Tr.19-32
Abstract: Bài viết: Bức tranh tôn giáo của người Chăm ở Đàng Trong (thế kỷ XVII - XVIII); chính sách của các chúa Nguyễn đối với tôn giáo của người Chăm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62879
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.