Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6297
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tự chủ tài chính tại các trường THPT công lập tỉnh Thái Bình
Authors: Hà, Thị Xuyền
Keywords: Mức độ tự chủ tài chính
Trường trung học phổ thông công lập
Tỉnh Thái Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.102-105
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là làm rõ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tự chủ tài chính (TCTC) tại các trường THPT công lập (THPTCL) trên địa bàn tỉnh Thái Bình dựa vào phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phương pháp phân tích hồi quy. Số liệu sơ cấp sử dụng từ kết quả điều tra 203 cán bộ quản lý tài chính và các giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT công lập tỉnh Thái Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cơ chế chính sách và năng lực quản lý là hai nhân tố tác động mạnh nhất đến mức độ TCTC của các trường THPTCL tỉnh Thái Bình, tiếp đó là các nhân tố: trình độ giáo viên, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy đều có tác động cùng chiều dương với mức độ TCTC của các trường THPTCL trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6297
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_309.54 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.