Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6298
Title: Giao lưu văn hóa của hai dân tộc Việt Nam – Nhật Bản qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong thế kỉ XVII
Authors: Dương, Tô Quốc Thái
Keywords: Đàng Trong
Nhật Bản
Thương mại
Thương gia
Văn hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.56-64
Abstract: Bài viết này trình bày hoạt động thương mại của Nhật Bản tại xứ Đàng Trong thế kỉ XVII. Hoạt động thương mại này đã tạo cơ hội cho hai nước tiếp xúc và giao lưu văn hóa với nhau. Từ đó, đặt nền tảng hai dân tộc tiếp tục giao lưu văn hóa ở những giai đoạn sau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6298
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_743.75 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.