Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6305
Title: Giá trị phản ánh hiện thực của địa danh ở tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Thúy Diễm
Nguyễn, Minh Ca
Keywords: Địa danh
Phản ánh hiện thực
Sóc Trăng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.65-70
Abstract: Bài viết nhằm hướng đến giá trị phản ánh hiện thực của địa danh ở tỉnh Sóc Trăng, bao gồm các khía cạnh: phản ánh lịch sử, địa lý, kinh tế, dân tộc học, tín ngưỡng, tôn giáo, văn học, ngôn ngữ, văn hóa và giao thông. Bài viết góp phần khẳng định giá trị phản ánh hiện thực của địa danh, vai trò quan trọng của địa danh với việc tìm hiểu một địa phương, một đất nước. Địa danh chính là những tấm bia lịch sử - văn hóa có ý nghĩa lớn lao, tồn tại từ đời này sang đời khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6305
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_518.62 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.