Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6306
Title: Đánh giá năng lực canh tranh của các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Phùng, Trần Mỹ Hạnh
Võ, Thị Khánh Linh
Phạm, Thị Phượng
Keywords: Mô hình Năm lực lượng của M. Porter
Cạnh tranh
Doanh nghiệp nông nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.114-116
Abstract: Nghiên cứu sử dụng mô hình Năm lực lượng cạnh tranh của Micheal Porter (M. Porter) để đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN) nông nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng DN nông nghiệp và hoạt động dịch vụ liên quan ngày càng chiếm tỷ lệ cao; năng lực cạnh tranh của Việt Nam có thứ hạng tăng cao hơn. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các chiến lược, nhằm giúp các DN nông nghiệp Việt Nam chiếm được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6306
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.