Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6308
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá lóc (Channa striata)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Bảo Châu
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá lóc (Channa striata) ở điều kiện nhiệt độ và độ mặn tăng cao. Nghiên cứu được thực hiện với các mức cho ăn khác nhau như 0, 25%, 50%, 75%, 85% và 100% nhằm tìm được nhu cầu tối ưu để cá sinh trưởng và phát triển tốt nhất trong điều kiện nuôi bình thường (nước ngọt ở 28oC) và ở điều kiện nhiệt độ và độ mặn cao (34oC, 9ppt). Nghiệm thức không cho ăn nhằm xác định protein, năng lượng cá có thể duy trì sống. Thời gian thí nghiệm là 28 ngày. Kết quả cho thấy tăng trưởng và hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá nuôi điều kiện thường tốt hơn cá lóc ở điều kiện nhiệt độ và độ mặn cao. Nhu cầu protein duy trì của cá nuôi ở điều kiện nhiệt độ cao và độ mặn cao 0.44 (g/kg0,76/ngày) cao hơn so với nuôi ở điều kiện bình thường 0.18 (g/kg0,76/ngày). Tương tự, năng lượng cho duy trì của cá lóc ở điều kiện nhiệt độ cao và độ mặn cao là 29,5 (kJ/kg0,82/ngày) cao hơn so với nhu cầu năng lượng của cá nuôi ở điều kiện bình thường 13,1 (kJ/kg0,82/ngày).
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6308
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
512.31 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.