Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6308
Nhan đề: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá lóc (Channa striata)
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Bảo Châu
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định nhu cầu duy trì và hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá lóc (Channa striata) ở điều kiện nhiệt độ và độ mặn tăng cao. Nghiên cứu được thực hiện với các mức cho ăn khác nhau như 0, 25%, 50%, 75%, 85% và 100% nhằm tìm được nhu cầu tối ưu để cá sinh trưởng và phát triển tốt nhất trong điều kiện nuôi bình thường (nước ngọt ở 28oC) và ở điều kiện nhiệt độ và độ mặn cao (34oC, 9ppt). Nghiệm thức không cho ăn nhằm xác định protein, năng lượng cá có thể duy trì sống. Thời gian thí nghiệm là 28 ngày. Kết quả cho thấy tăng trưởng và hiệu quả sử dụng protein và năng lượng của cá nuôi điều kiện thường tốt hơn cá lóc ở điều kiện nhiệt độ và độ mặn cao. Nhu cầu protein duy trì của cá nuôi ở điều kiện nhiệt độ cao và độ mặn cao 0.44 (g/kg0,76/ngày) cao hơn so với nuôi ở điều kiện bình thường 0.18 (g/kg0,76/ngày). Tương tự, năng lượng cho duy trì của cá lóc ở điều kiện nhiệt độ cao và độ mặn cao là 29,5 (kJ/kg0,82/ngày) cao hơn so với nhu cầu năng lượng của cá nuôi ở điều kiện bình thường 13,1 (kJ/kg0,82/ngày).
Mô tả: 12tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6308
Bộ sưu tập: Trường Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
512.31 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.