Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6312
Title: Cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết vùng trong xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lê, Thị Hoài Thương
Keywords: Cơ chế
Chính sách
Liên kết vùng
Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.79-82
Abstract: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có lợi thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực cho cả nước và đóng góp cho an ninh lương thực thế giới. Tuy nhiên, nhiều tiềm năng và thế mạnh của vùng trong phát triển kinh tế nông nghiệp chưa thật sự được phát huy. Do đó, bài viết tìm hiểu cơ chế, chính sách đồng bộ thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng thời nghiên cứu thực trạng về thực hiện liên kết vùng, đưa ra một số gợi ý góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết vùng trong xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là yêu cầu có tính khách quan nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của hàng hóa và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế vượt trội của vùng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6312
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_351.12 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.