Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6315
Title: Những yếu tố tác động đến thực trạng và nhu cầu chăm sóc dinh dưỡng, y tế cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở tỉnh An Giang
Authors: Trần, Thị Kim Liên
Keywords: Trẻ em
HIV/AIDS
Chăm sóc dinh dưỡng
Chăm sóc y tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.83-89
Abstract: Qua khảo sát 130 người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ em và 40 tổ chức cung cấp dịch vụ trực tiếp cho trẻ em, nghiên cứu này chỉ ra rằng vẫn còn những khoảng trống nhất định trong việc hỗ trợ thức ăn, chất dinh dưỡng cũng như các hoạt động chăm sóc y tế cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Phát hiện chính của nghiên cứu cho thấy quyền được sống còn và quyền được phát triển của trẻ em bị ảnh hưởng bởi H và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS chưa được đảm bảo đầy đủ, một số yếu tố như mức sống gia đình, tình trạng nhiễm H là những tác động chính đến nhu cầu chăm sóc dinh dưỡng và yếu tố “tình trạng có HIV của trẻ em” có ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu chăm sóc y tế của trẻ. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước, đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV trên địa bàn tỉnh, và đối với người chăm sóc trẻ trong việc tăng cường và mở rộng các hoạt động hỗ trợ về dinh dưỡng và y tế nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6315
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_467.11 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.