Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6318
Title: Đổi mới chính sách ngành điện trong bối cảnh nâng cao hiệu quả thị trường và khuyến khích đầu tư tư nhân
Authors: Nguyễn, Phú Hưng
Đoàn, Anh Tuấn
Keywords: Thị trường điện
Cải cách
Thể chế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.126-129
Abstract: Thị trường điện lực Việt Nam đang được tổ chức và điều tiết theo mô hình truyền thống, mà theo các chuyên gia kinh tế thế giới, thì đã lạc hậu ít nhất 30 năm. Trong khi các nước, các khu vực đã cải tổ mạnh mẽ, phi điều tiết hóa, thậm chí tư nhân hóa khu vực ngành điện, tiến trình cải tổ ngành điện lực ở Việt Nam vẫn rất chậm trong hơn 20 năm qua, sau khi đã khởi động vào năm 1994. Vậy nguyên nhân do đâu? Trong nghiên cứu này, chúng tôi làm rõ sự tiến bộ của cải cách ngành điện trên thế giới cả về tổ chức thể chế lẫn thị trường trong các thập niên qua, qua đó chỉ rõ nhu cầu cấp thiết cần phải cải tổ căn bản ngành điện Việt Nam để đem lại kết quả sản xuất, kinh doanh tốt hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6318
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_356.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.