Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6323
Title: Điều kiện để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trong điều kiện kinh tế thị trường
Authors: Nguyễn, Thị Liên
Keywords: Nông nghiệp chuyên canh
Vùng sản xuất nông nghiệp
Kinh tế thị trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.138-140
Abstract: Nông nghiệp đóng vai trò to lớn trong phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn. Để phát huy vị thế và vai trò trong nền kinh tế, ngành nông nghiệp đã và đang từng bước phát triển toàn diện, đặc biệt chú trọng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp (SXNN) chuyên canh tập trung trong điều kiện kinh tế thị trường (KTTT) hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6323
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_262.26 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.