Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63244
Title: Hoạt động của Fintech ở Việt Nam hiện nay – thực trạng pháp luật điều chỉnh và giải pháp pháp lí nhằm hoàn thiện pháp luật
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Fintech
Pháp luật
Cho vay ngang hàng
Gọi vốn cộng đồng
Thanh toán điện tử
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 06 .- Tr.72-81
Abstract: Bài viết nghiên cứu về Fintech và một số hoạt động đặc trưng của các công ti Fintech ở Việt Nam hiện nay như hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, gọi vốn cộng đồng và hoạt động cho vay ngang hàng. Trên cơ sở làm rõ những hạn chế và bất cập của các quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động của công ti Fintech, bài viết đề xuất một số kiến nghị như: cần xem xét công ti Fintech là chủ thể kinh doanh đặc biệt doanh nghiệp để xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lí cho sự tồn tại và hoạt động của công ti Fintech; ban hành Luật thanh toán, các quy định chuẩn hóa đối với hoạt động thanh toán điện tử và ghi nhận chứng từ thanh toán điện tử; thiết lập cơ sở pháp lý cho hoạt động gọi vốn cộng đồng và hoạt động cho vay ngang hàng; ban hành các quy định về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng, chống rửa tiền để đảm bảo an toàn cho hoạt động của các công ti Fintech nhằm hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63244
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.